Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat Financiare - Fast Download

Download Pasqyrat Financiare from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

6000 dl's @ 6085 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 300

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare janë nënshkruar nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar i Komunës së Shtimes; Pasqyrat Financiare janë nënshkruar dhe dorezuar ne MF brenda kornizës kohore të kërkuar;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 24 “Shpjegimet mbi palët e lidhura”.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20[Compatibility%20Mode].pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 7

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Bursa e Tiranes

29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 3. Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon ndryshe, dividendi shpërndahet mes aksionarëve, në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar, që aksionet e secilit aksionar

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pasqyrat Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 2

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/Pasqyrat_financiare_e_re.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Operator Sistemi, Transmisionit dhe Tregu Sh.A (KOSTT Sh.A) 31 Dhjetor 2007

http://www.kostt.com/kosttcms/images/Raporti%20i%20auditorit%20shqipL.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
MBI PARIMET E KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMEVE FINANCIARE ...

4. Pasqyrat financiare do të përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit që nënkupton dhënien rëndësi atyre aspekteve dhe të dhënave financiare të veprimtarive ekonomike që janë të

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SKK/SKK%2015%20Mbi%20Parimet%20e%20Kontabilitetit%20dhe%20te%20Raportimeve%20Financiare%20nga%20Mikronjesite%20Ekonomike.pdf

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE ... Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre mujori. ER: Kurset e këmbimit FI 1Q: Bilanci – Aktivi FI 2Q: Bilanci – Pasivi

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE DETYRIMET E EMETUESVE PËR INFORMIM TË VAZHDUESHËM TË INVESTITORËVE - Detyrimet për Informim të Emetuesve

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat financiare duhet të përgatiten në pajtim me udhëzimin administrativ aktual SNKSP. Komuna duhet të ndërmerr masa kur kontrata me përdoruesit e pronës së Komunës nuk ndjeket në pajtim me vendimet e Komunës dhe një vlerësim i kërkesave të pa arkëtueshme

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Vitia__31_12_2011_Final_alb_940014.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012 ...

PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012/ -raport i ndërmjetëm i pa audituar- Drejtorati për Planifikim dhe Raportim Financiar

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Qershor%202012.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 1

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

(dhe raporti i audituesit të pavarur) PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2009

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale - AL-Tax Home

Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale 1 ... Rezultatet tona përfshijnë raporte të menaxhimit dhe fiskale të lëshuar në intervale të kërkuar, pasqyrat financiare ligjore ose pasqyrat financiare të përgatitura në bazë te standarteve kombëtare, ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 1

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë

Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 7 Pasqyra e të ardhurave

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/31-10-2012_41108Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 193,048,381 120,194,436

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE - NRC Albania - Kreu

financiare, pasqyrat e të ardhurave dhe të shpenzimeve të shoqërisë dhe pasqyrën e rrjedhjes së parasë për aktivitetet e biznesit të tyre në 3 vitet e fundit. Dokumentet e 4. mësipërme të jenë të shoqëruara me kopjen e raportit të ekspertit kontabël që ka bërë

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/amf/rregullore13.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 2

pdf
Banka Amerikane e Shqipë Sh.a. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a. Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhen deri me 31 Dhjetor 2007 (me raportin e auditorëve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/auditors_report_alb_128_1.pdf

Date added: September 13, 2012 - Views: 2

pdf
KOMUNA E MITROVICËS - Ueb sajtet e komunave te Republikes ...

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te kontabilitetit. Ligji percakton edhe subjektet qe jane te detyruara te zbatojne standartet nderkombetare te

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e gjendjes fi nanciare të shoqërisë në një datë të caktuar.

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. 31 Dhjetor 2007

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/KEK_SHA_2007_Auditimi_PF_Final_alb_Latest.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 5

pdf
Tirana Bank sh.a.

Tirana Bank sh.a. Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012 PERMBAJTJE INFORMACION I PËRGJITHSHËM III RAPORTI I AUDITUESIT 4

http://www.tiranabank.al/foto/Tirana_Bank_IFRS_2012_shqip.pdf

Date added: October 1, 2013 - Views: 10

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

FINANCIARE 1. Kontabiliteti i Përgjithshëm (Financiar) 1 ... 1 – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne adresen

http://ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 17

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

1 Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” SHA, Pasqyrat Financiare dhe Raport i Auditorëve të pavarur 31 Dhjetor 2012

http://www.kur-prishtina.com/documents/17988_19202_Raporti%20i%20auditimit%20%20final-2012.pdf

Date added: January 6, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
pasqyRat FinanciaRe mË dhe pËR vitin e mbylluR mË 31 ...

Pasqyrat financiare përgatitur në përputhje me politikat kontabël të përshtatura në Manualin e Kontabilitetit të Bankës, miratuar nga Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 50, datë 26 janar 2001, dhe politika të tjera të miratuara nga

http://www.bankofalbania.org/web/pub/raporti_i_auditit_6624_1.pdf

Date added: June 8, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep opinionin e saj nëse

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
Raportimi Financiar i Avancuar Advanced Financial Reporting

Problemi 1 1. Pasqyrat e pozitës financiare të VALA dhe degës së saj MALA të datës 31 dhjetor 2012 si dhe pasqyrat e tyre të të ardhurave për vitin e përfunduar me të njejtën datë janë paraqitur më poshtë:

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1212_P9-Raportimi-Financiar-i-Avancuar_alb_sol_sajt.pdf

Date added: January 27, 2014 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin e audituesve te pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/pasqyrat_financiare_2010_dhe_raporti_i_auditoreve_495_1.pdf

Date added: November 26, 2013 - Views: 2

pdf
Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve ...

Problemi 1 1. Jupiter sh.p.k përgadit pasqyrat e tij financiare të 30 qershorit çdo vit. Me 1 korrik 2008, ë

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1310_P5_Raportimi-financiar_-sol_sajt.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Banka e Parë e Investimeve - Shqipëri Sh - Fibank | Albania

Banka e Parë e Investimeve - Shqipëri Sh.a Pasqyrat financiare Për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2009 (dhe raporti i auditorëve te pavarur)

http://www.fibank.al/media/attachments/2012/08/10/Fibank_Albania_IFRS_FS_as_of_and_for_the_year_ended_December_31_2009.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes. AMSHC eshte institucioni qe menaxhon kanalizimin e fondeve te shtetit shqiptar ne mbeshtetje te projekteve te OJF-ve,

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PERGJITHSHEM

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pergjithshem nr. dokumentit : 21.3.1-2011-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat vjetore financiare tË ministrisË sË

http://www.preportr.com/repository/docs/RaportiAuditimit_MTI_2011_Shqip_319298.pdf_826024.pdf

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PERGJITHSHEM ...

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pergjithshem nr. dokumentit: 21.16.1-2011-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat vjetore financiare tË ministrisË se

http://www.gazetajnk.com/repository/docs/raporti_i_auditorit_te_pergjithshem.pdf

Date added: October 25, 2013 - Views: 1

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve ...

Pasqyrat financiare janë prezentime financiare të strukturuara të gjendjes financiare dhe transaksioneve të kryera nga ana e ndërmarrjes. Sipas SNK/IAS, pasqyrat financiare sigurojnë informacion për: Mjetet Detyrimet Kryegjënë

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/file/d912f4fecb45bc855f.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
www.rtklive.com

AUDIT & Raporti i Auditorit të Pavarur Bordin e Drejtorëve të Radio Telev.zionit të Kosovës Ne kerni audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Radio Televizionit të Kosoves (tutje refemhet si

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2011_sq.PDF

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE

raportuara në pasqyrat financiare të publikuara. Në disa raste vlera e tregut është më e përshtatshme për qëllime të analizës sepse njësia ekonomike ka disa aktive të cilat nuk i njeh në pasqyrat financiare si p.sh, patentat, markat tregtare,

http://www.ikub.al/OpenDocument.aspx?id=0cec78ce-356c-4bd1-be7d-b1439e6dc5e9

Date added: June 17, 2013 - Views: 49

pdf
P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E - Fondacioni Fëmijet ...

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013 T O T A L I P A S I V E V E ( I+II ) P A S I V E T A F A T S H K U R T R A. Shenime TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) Nr PASIVET DHE KAPITALI. P A S I V E T A F A T G J A T A K A P I T A L I . Periudha. Periudha Raportuese ...

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2013.pdf.pdf

Date added: June 21, 2014 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Universiteti Planetar i Tiranës

354 STANDARDI NDËRKOMBËTAR I KONTABILITETIT 27 PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE Objektivi 1. Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur me kontabilizimin dhe dhënien

http://data.planetar.edu.al/files/9-2012997.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
I. KONTABILITETI, RAPORTIMI FINANCIAR DHE ANALIZA E PASQYRAVE ...

PASQYRAVE FINANCIARE 1. Kontabiliteti i Përgjithshëm ... – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004, me ndryshimet. 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne adresen .

http://www.ieka.org.al/media/12889/programi_i_provimeve_per_ekr_dhe_km_-_sezoni_2014.pdf

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J' - ALBtelecom & Eagle mobile

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "ALBTELECOM" SHA PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2012 . Mars 2013 • I . Albtelecom sh.a . Pasqyra e Pozicionit Financiar . 2. Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese . 3. Pasqyra e Flukseve te Parase 4

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1